EN TH

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

นโยบายว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมทุกด้าน บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คุณภาพ ความปลอดภัย การเคารพสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุถึงนโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

บริษัทฯ ยึดมั่นในค่านิยมหลักของบริษัทฯ ได้แก่ คุณธรรม ความเป็นเลิศ จิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน และการยึดมั่นในพันธะ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ได้หล่อหลอมรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับฟัง และดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ถือหุ้น

การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาวเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีการดำเนินงาน ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในแนวทางต่อไปนี้

การจ้างงานที่เป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะรับและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (life/work balance) ของพนักงานทุกคนให้มีมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ มีสวัสดิการให้กับพนักงานประจำ รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาส่วนบุคคลและโครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย โครงการเหล่านี้จะสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัทฯ และจะเชื่อมกับผลของประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานแต่ละคนอีกด้วย

การดูแลพนักงานและสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ของคณะกรรมการสวัสดิการประกอบไปด้วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ตรวจเช็ค และตรวจสอบสวัสดิการที่มอบให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม หรือที่จำเป็น เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นระยะ ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดคือเมื่อเดือนธันวาคม 2551 เพื่อวัดความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะงาน ผู้บริหาร การสื่อสาร รวมไปถึงความผูกพันของบุคลากรกับองค์กร ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าว จะถูกนำมาใช้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลุ่มโทรีเซน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (Occupational Health and Safe Working Environment Committee) เพื่อตรวจสอบอาชีว อนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและจุดบกพร่องต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ทราบ เคารพและปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ (ถ้ามี) ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ได้มีความรับผิดชอบที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลเท่าที่จะทำได้ บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะ
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหาทางที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานใหม่ๆ
 • ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการปฏิบัติงานต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าทำได้ และ สนับสนุนการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
 • หาทางที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิผลและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงานทั้งหมด
 • ลดระดับการปล่อยมลพิษจากสถานที่ทำงานของบริษัทฯ ในจุดที่ทำได้
 • ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่มุ่งที่จะลดปริมาณของเสีย
 • มีความรับผิดชอบต่อการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • ประสานงานกับบริษัทผู้นำส่งวัตถุดิบให้บริษัทฯ โดยใช้นโยบายการซื้อที่มีคุณภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติการของบริษัทเหล่านั้น

การจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจอยู่ในกลุ่มขนส่งด้วย จึงมีความเสี่ยงหลายด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในบรรยากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้กระดาษเป็นปริมาณมากในการทำรายงาน และในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้งกับองค์กรเองและกับลูกค้า พลังงานที่ใช้เพื่อให้เกิดแสงสว่าง ความร้อนของอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ระบบความเย็นในสำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ล้วนเป็นอีกปัจจัยสำคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบที่รองรับในการรักษาสิ่งแวดล้อม

1) แสงสว่าง

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จำเป็น

2) เครื่องปรับอากาศ

มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งอาคารสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบความเย็นจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จัดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส

3) กระดาษ

กลุ่มโทรีเซนมองหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4) ขยะ

ขยะทั่วไปในสำนักงานจะถูกเก็บและกำจัดโดยพนักงานทำความสะอาดทุกวัน และนำไปที่เครื่องอัดขยะเพื่อทำการกำจัดขยะโดยบริษัทเก็บขยะที่ทำสัญญาว่าจ้างไว้ หรือพนักงานของรัฐที่จะเข้ามาเก็บขยะทุกสัปดาห์

5) กองเรือของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการช่วยลดสภาวะผลกระทบจากบรรยากาศของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของการให้สัตยาบันที่เกียวโต (Kyoto Protocal) เมื่อปี 2540 การประชุม ยูเค สเทิร์น รีวิว (UK Stern Review) เมื่อปี 2549 และการประชุมอารยประเทศที่เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนที่เรียกว่า Intergovermental Panel On Climate Change (IPCC) และมีการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ ถึงผลกระทบครั้งที่ 4 (AR4) ในปี 2550 ว่าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการดำเนินการ (ANNEX 1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะลดความรุนแรงของสภาวะเรือนกระจกจากการปล่อยก๊าซขึ้นสู่บรรยากาศลงร้อยละ 20 จากปริมาณของปี 2533 ภายในปี 2553

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ทางอากาศและทางเรือ องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ถูกนานาชาติตั้งประเด็นว่าเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบสภาวะเรือนกระจกและเป็นผู้ที่มีส่วนในการก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และก๊าซอื่น ๆ มีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ควรมีต่อผลกระทบดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบสภาวะเรือนกระจกดังต่อไปนี้

1) การสร้างจิตสำนึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่มีผลกระทบสู่อากาศ และการตรวจเช็คปริมาณการปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลำ
2) จัดทำแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสำหรับกองเรือดังนี้

 • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ที่ต่ำกว่าและทดลองใช้น้ำยาพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงลง
 • ใช้ระบบการควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) เพื่อลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ
 • บำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ทดสอบกระบวนการขัดล้างตัวเรือ 100% และใช้สีที่ลดแรงเสียดทานของน้ำทะเล
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Green Passport Certification มาใช้กับเรือ
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Green Passport Certification มาใช้กับเรือ

สืบเนื่องจากผลการศึกษาขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เดือนมิถุนายน 2551 พบว่า เรือมีส่วนในการปล่อยมลภาวะเรือนกระจกเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด

ดังนั้น บริษัทฯ ถือเป็นพันธะที่จะต้องปฏิบัติเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า จะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมจากธุรกิจเรือจากการสร้างมลภาวะดังกล่าว เราจึงพยายามที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการบำบัดภาวะโลกร้อน ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนกลยุทธ์การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียของเรือเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บดังกล่าว

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2558  |  2557  |  2556  |  2553  |  2552  |  2551