บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (“PMTA”) ถือหุ้นในบาคองโค จำกัด ("บาคองโค") และบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย
(สิงค์โปร์) พีทีอี แอลทีดี หรือ ("PMTS") 100%"

บาคองโค ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ PMTS ให้บริการจัดหาวัตถุดิบหลัก ที่ใช้สำหรับผลิตปุ๋ยเคมีให้กับบางคองโค

ธุรกิจปุ๋ย

บาคองโค เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK รายใหญ่ที่มีโรงงานผลิตปุ๋ยในพื้นที่เดียวกัน ปัจจุบัน บาคองโคจำหน่ายปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ที่คิดค้นสูตรเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีสูตรที่เหมาะสำหรับพืชแต่ละชนิด เช่น กาแฟ ข้าว ยางพารา ผัก และพืชผลอื่นๆ บาคองโคได้พยายามเพิ่มยอดขายต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างแข็งแกร่งให้กับ แบรนด์ "Stork" ของบาคองโคในตลาดแอฟริกา ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า

บาคองโค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ในเขตพื้นที่ Ba Ria Vung Tau ทางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมิน์ ประมาณ 70 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรม Phu My I เป็นศูนย์กลางการส่งออกทางตอนใต้ ทำให้ บาคองโค ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานให้เช่าประมาณ 70,000 ตารางเมตร ได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการเช่าพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบก่อนการส่งออกไปยังท่าเรือหรือสถานที่ต่างๆ

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร