นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ตำแหน่ง :
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร : 14 กุมภาพันธ์ 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 0.0100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2554
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2550
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2521
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่ 7 (นธป7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2562
 • หลักสูตร "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561
 • หลักสูตร "Cryptoasset Revolution" รุ่นที่ 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1) ปี 2561
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 ปี 2556
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 ปี 2549
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6 ปี 2546
 • Certificate in Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School รุ่นที่ 155 ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2541
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 ปี 2541

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
2561 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
2562 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 รองกรรมาธิการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการพลังงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
ตำแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร : 12 กุมภาพันธ์ 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2564 - ปัจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดีคอม จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส
(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี
แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บาคองโค จำกัด
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการบริหาร

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีประสบการณ์การทำงานเริ่มที่ธนาคารแห่งอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) ฮ่องกง และกรุงเทพมหานคร ในปี 2532 ถึงปี 2537 จากนั้น ในปี 2537 ถึงปี 2543 ได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) ในปี 2543 ถึงปี 2545 และเคยร่วมงานกับ Morgan Stanley Dean Witter Asia (Singapore) Pte. Ltd. ในปี 2545 ถึงปี 2548 ปัจจุบัน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2532 และปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (magna cum laude) จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2530 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 70/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2549
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารอาวุโสของบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ ในปี 2548 ถึง 2554 นายโจเซฟ เชียได้ร่วมงานกับบริษัท แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินต่างๆ ซึ่งนายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ จะดูแลรับผิดชอบการให้คำปรึกษาลูกค้าด้านการเงินในกลุ่มธุรกิจเหมือง เหล็ก กระดาษ และพลังงานทั้ง ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 165/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2555

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร : 14 กุมภาพันธ์ 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 23.1510 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และพี่เขยของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560
 • หลักสูตร Ultra Wealth - Invest Like A Master รุ่นที่ 2 ปี 2559
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 53/2548
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย
เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพสโค–ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน เอฟเอสโอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด เวนเจอร์ส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออร่า จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริ้งค์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ มอริเชียส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส
(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ วัน วัน
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ เพลินจิต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ยูเค) ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียน้ำประปาหลวงพระบาง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาเรีย เซเรส
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์เบรค (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี
กรรมการอิสระ

นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Qatar Project Management Company ตั้งแต่ปี 2551 ประธานและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Barwa Real Estate since ตั้งแต่ปี 2548 และ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Qatari Diar Real Estate Investment Co. ตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบัน นายอัลซาอัด ร่วมเป็นคณะกรรมการในหลายธุรกิจในประเทศกาตาร์ และในภูมิภาคต่างๆ รวมถึง Barwa Bank, Al Imtiaz Investment Company, A’ayan Real Estate, Al Jazeera Academy, Al Ritaj Investment Company, Rizon Parters, Jersey Group, First Real Estate Company, First Finance Company, Urban Velvet ในสหราชอาณาจักร และ Ghanim Bin Saad Al Saad & Sons Holdings Groups นายอัลซาอัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Kent University สหราชอาณาจักร ในปี 2538 และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก Qatar University ในปี 2553

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร : 11 สิงหาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเนสท์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออร่า จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริ้งค์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเนสท์ เพลินจิต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ วิลเลจ จำกัด