นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 6 พฤศจิกายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 23.1510 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และพี่เขยของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560
 • หลักสูตร Ultra Wealth - Invest Like A Master รุ่นที่ 2 ปี 2559
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 53/2548
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพสโค–ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน เอฟเอสโอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด เวนเจอร์ส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออร่า จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริ้งค์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ มอริเชียส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส
(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ วัน วัน
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ เพลินจิต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ยูเค) ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียน้ำประปาหลวงพระบาง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาเรีย เซเรส
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์เบรค (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ปี 2545

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเนสท์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออร่า จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริ้งค์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเนสท์ เพลินจิต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ วิลเลจ จำกัด
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ตำแหน่ง :
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 13 พฤษภาคม 2558 (วันที่ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท : 22 เมษายน 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ) : 0.003 (ถือหุ้นผ่าน Thai NVDR)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ คือ กรรมการบริหารด้านการเงินของ บริษัท จินดัล สเตนเลส จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)) ทั้งยังเคยร่วมงานกับ โดล ฟู้ด อิงค์ และเคยร่วมงานกับ ซีเกท เทคโนโลยี ปัจจุบัน นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการค้า และได้รับวุฒิการเป็นผู้สอบบัญชีสอบบัญชีชั้นสูง Fellow Chartered Accountant (FCA) นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายคทารัฐ สุขแสวง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มิถุนายน 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปี 2536-2538)
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2530)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3924

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร The modern CFO, Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2564
 • หลักสูตร Fraud & Cyber Security Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ปี 2564
 • หลักสูตร How finance leaders are adapting within the new normal, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2564
 • หลักสูตร Economic update for CFO สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ปี 2564
 • หลักสูตร e-Learning CFO's Orientation for New IPOs ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2564

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทรีเซนไทย
เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน เอฟเอสโอ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2564 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลีดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ตำแหน่ง :
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 สิงหาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : โดยตนเองไม่มี ถือโดยคู่สมรส 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
คู่สมรสของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และน้องเขยของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 119/2552
 • หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) 2545 - 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / ประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินตัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท มูเกนได จำกัด
2556 - ปัจจุบัน Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูเกนได เพนท์เฮาส์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประวัติของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คณะกรรมการ”
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในสายงานวาณิชธนกิจและการลงทุนเป็นเวลากว่า 10 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารสัญชาติไทยและต่างชาติในการช่วยเพิ่มมูลค่าขององค์กรให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมกิจการและการระดมเงินทุน โดยล่าสุด ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์ เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 และยังเคยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asian Best CFOs จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เมื่อปี 2555

นายไกรลักขณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินจาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินจาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวินเซ็นต์ เซียว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 19 กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาเอก Business Administration (Corporate Law & Governance), University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท Global Executive Master of Business Administration, INSEAD
 • ปริญญาโท Business Administration (Oil & Gas), Curtin University
 • ปริญญาตรี Laws (Honours), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี Commerce (Accounting), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 175/2556
 • หลักสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 38/2556
 • Solicitor, Supreme Court of England & Wales
 • Barrister-at-Law & Solicitor, High Court of Australia
 • Barrister-at-Law & Solicitor, Supreme Court of the Australian Capital Territory

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและ บริหารงานต่างประเทศ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2564 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

2557 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส Legal & Corporate Affairs/Business Development Director (Offshore Drilling) บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน บริษัท โทรีเซน เอฟเอสโอ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด เวนเจอร์ส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (มาเลเซีย)
เอสดีเอ็น บีเอชดี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส
(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ มอริเชียส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2563 กรรมการ บริษัท ซีเควสต์ จำกัด
2563 กรรมการ บริษัท บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ยูเค) ลิมิเต็ด
2560 - 2563 กรรมการ บริษัท พีที เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส อินโดนีเซีย
2560 - 2563 กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2560 - 2563 กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิ
อาระเบีย จำกัด
2558 - 2563 กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น
บีเอชดี
2558 - 2563 กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
นายซิกมันต์ สตรอม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-อะโกรและโลจิสติกส์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 6 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขา Computer Science, Finance/Administration, EDB Hoeyskolen ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 182/2556

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - อะโกรและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน วินามา ทัค จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers ("บาเรีย เซเรส")
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซน
(อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2543 - 2561 ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
นายสมชาย อภิญญานุกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโทสาขา International Business, Swinburne University of Technology เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (7 Habits for Highly Effective People) Signature Edition 4.0 จัดโดย สถาบัน FranklinCovey ประเทศไทย ปี 2562
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 160/2562
 • The Predictive Index System โดย PI Management ประเทศสิงคโปร์
 • HRMS Seminar กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
 • PMAT ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - 2559 ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด