สิทธิการจองหุ้น

1. แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ดาวน์โหลด
2. รายละเอียดการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
3. ใบจองซื้อหุ้น ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดาวน์โหลด
5. ใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ดาวน์โหลด
6. แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า (Suitability Test)
สำหรับนิติบุคคล ดาวน์โหลด
สำหรับบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านั้น
ดาวน์โหลด
8. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ดาวน์โหลด
9. หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด