EN TH

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 10.30 ปริมาณซื้อขาย: 11,008,000
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.98
ช่วงห่างจำนวนวัน: 10.20 - 10.40 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 6.50 - 10.90

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)