EN TH

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
 

ในปี 2559 อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางเรืออยู่ท่ามกลางสภาวะที่อัตราค่าระวางเรือปรับตัวต่ำสุดในรอบเกือบ 30 ปีดัชนีบอลติค (BDI) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ปรับลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปีที่ 290 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากความ ซบเซาอย่างต่อเนื่องในตลาดธุรกิจเรือซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของการค้าระหว่างประเทศ และอุปทานของเรือที่มากเกินไปอย่างไรก็ตาม สถานการณ์เหล่านี้เริ่มคลี่คลายและส่งผลให้ BDI เริ่มปรับตัวขึ้นตลอดทั้งปี ดังนั้น ค่าเฉลี่ยดัชนี BDI ในปี 2559 อยู่ที่ 673 ลดลงร้อยละ 6 จาก 718 ในปี 2558 นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 โดยในช่วงต้นปี 2559 ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดในรอบ เกือบสิบปีที่ผ่านมา และปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆจนถึงปลายปี 2559 ดังนั้น ค่าเฉลี่ยราคา น้ำมันดิบในปี 2559 อยู่ที่ 41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากปี 2558 ที่ 51 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปทานที่ล้นตลาดในตลาดน้ำมันดิบ แม้ว่าสถานการณ์ตลาดจะอ่อนตัวในปี 2559 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ยังสามารถที่จะทำให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้ำมาอยู่ที่ 2 พันล้านบาท

 
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด