EN TH

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือการลงทุนของเราในกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น ธุรกิจตัวแทนเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

กลุ่มโทรีเซน ชิปปิ้ง เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ ประเภท Handymax และประเภท Supramax รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำให้เราสามารถให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองครอบคลุมไปทั่วโลก เรือของบริษัทฯ สามารถบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แร่เหล็ก ถ่านหิน เมล็ดธัญพืช ซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้

ปัจจุบัน กองเรือของโทรีเซน ให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยเส้นทางการเดินเรือจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (Contracts of Affreightment – COA) สัญญาเช่าเป็นเที่ยว (Time Charter Trip) และการเช่าแบบกำหนดระยะเวลา (Period Time Charter) ซึ่งนอกจากเรือที่เป็นของเราเองแล้ว โทรีเซนยังได้เช่าเรือจากที่อื่นมาเสริมกองเรือ เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

บริษัทในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนเรือทั่วไปในประเทศไทย และ เวียดนาม และการให้บริการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือไปยังทั่วโลก ผ่านสำนักงานของเราที่มีอยู่ทั่วภูมิภาค ลูกค้าของเราประกอบด้วย ผู้ประกอบการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือคอนเทนเนอร์ บริษัทธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป (Trading Company) และบริษัทโลจิสติคส์

ธุรกิจการเป็นตัวแทนเรือ

เราเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทย ได้แก่การจัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้าลงเรือเตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลี่ยนลูกเรือ และอื่นๆ

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ