เอกสารแนบขนาดไฟล์
รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report File Size: 8.59 MB ดาวน์โหลด HTML
1. ทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ File Size: 266 KB ดาวน์โหลด
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย File Size: 369 KB ดาวน์โหลด
ปีขนาดไฟล์
รายงานประจำปี 2563 ขนาดไฟล์: 20.01 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2562 ขนาดไฟล์: 25.93 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2561 ขนาดไฟล์: 13.22 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2560 ขนาดไฟล์: 22.59 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2559 ขนาดไฟล์: 4.42 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2558 ขนาดไฟล์: 10.70 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2557
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557)
ขนาดไฟล์: 5.89 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2557 ขนาดไฟล์: 9.38 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2556 ขนาดไฟล์: 8.43 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2555 ขนาดไฟล์: 5.46 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2554 ขนาดไฟล์: 5.76 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2553 ขนาดไฟล์: 5.34 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2552 ขนาดไฟล์: 8.85 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2551 ขนาดไฟล์: 5.67 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2550 ขนาดไฟล์: 5.70 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2549 ขนาดไฟล์: 5.96 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2548 ขนาดไฟล์: 5.81 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2547 ขนาดไฟล์: 1.33 MB ดาวน์โหลด HTML
รายงานประจำปี 2546 ขนาดไฟล์: 15.75 MB ดาวน์โหลด HTML