โปรดส่งคำถามของท่านมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ ส่งผ่านทางอีเมลล์ หรือ กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

สำนักงานใหญ่ : อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2250-0569 65 คู่สายอัตโนมัติ, +66 (0) 2254-8437 20 คู่สายอัตโนมัติ
โทรสาร : +66 (0) 2655-5631
อีเมล์ : Investors@thoresen.com
 

ชื่อ: *
โทรศัพท์:
Fax:
อีเมล์: * 
ที่อยู่:
รายละเอียด: *

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน นับตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

บริษัทฯ ได้นำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ (Whistle Blowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม TTA โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงานประเด็นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทตามความที่เห็นสมควรต่อไป

การแจ้งเบาะแสและการขอรับคำแนะนำ

การแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล whistleblowing@thoresen.com
ไปรษณีย์ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ ติดต่อหัวหน้างาน แผนกตรวจสอบภายในโดยตรง (นางสาวอภิชญา พงษ์ปรีชา เลขานุการกรรมการตรวจสอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)

ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบประเด็น หรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการการจัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยคณะกรรมการสอบสวนจะทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งข้อแนะนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

การขอรับคำแนะนำ

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชันหรือในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึงสามารถซักถามหรือขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท อีเมล cor@thoresen.com

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้การปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฎิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฎิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน