2562
2563
2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
     
รวมสินทรัพย์
33,473 31,028 38,947
เงินสดภายใต้การบริหาร (4)
7,085 7,700 11,483
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5,229 4,623 7,279
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (5)
13,946 14,334 15,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
7,213 4,372 4,704
รวมหนี้สิน
10,874 11,838 14,547
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (6)
8,260 9,216 10,451
หนี้สินอื่น
2,614 2,622 4,096
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
22,599 19,191 24,400
       
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
     
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (7) (%)
20.4% 21.1% 31.7%
อัตราส่วน EBITDA (%)
12.4% 5.5% 24.7%
อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA - จากการดำเนินงานปกติ (%)
3.6% -15.2% 17.4%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ - จากการดำเนินงานปกติ (%)
1.4% -26.3% 16.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม - จากการดำเนินงานปกติ (%)
0.6% -10.4% 10.5%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น - จากการดำเนินงานปกติ (%)
3.0% -11.3% 20.6%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
3.15 2.25 2.83
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (8), (9) (เท่า)
0.17 0.26 0.10
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (10), (11) (เท่า)
0.05 0.08 -0.04
 
2562
2563
2564
ข้อมูลผลตอบแทนต่อหุ้นและเงินปันผล      
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.31 (1.07) 2.12
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.06 0.02 (12)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*
1,822 1,822 1,822


*ณ สิ้นงวด

หมายเหตุ
(1) EBITDA = กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (ไม่รวมรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานปกติ)
(2) ส่วนกลางและการตัดรายการระหว่างกัน
(3) กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานปกติ = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ - รายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานปกติ
(4) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(5) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(6) ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
(7) รวมค่าตัดจําหน่ายจากการน่าเรือเข้าอู่แห้ง แต่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายอื่นๆ
(8) คามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทฯ สําหรับหุ้นกู้ ITA221A ซึ่งต้องดํารงอัตราส่วนไม่เกิน 1.5 เท่า
(9) อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)/ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
(10) ตามข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทฯ สาหรับหุ้นกู้ ITA233A ITA239A ITA252A และ TTA265A ซึ่งต้องดํารงอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 เท่า
(11) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น)/ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
(12) ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565