TTA คว้าคะแนน CG “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม (Zero Tolerance)
เมอร์เมด มาริไทม์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทของดัชนีการกำกับดูแลและความโปร่งใสของสิงคโปร์ (Singapore Governance and Transparency Index: SGTI) ประจำปี 2562 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลเสมอมา
   
องค์กรที่ปรึกษาอิสระด้านการเดินเรือ Liengaard & Roschmann ได้รายงานผลการดำเนินงาน Vesselindex ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ทำการสำรวจบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 25 บริษัท เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าดีที่สุดประจำปี 2563 ซึ่งผลปรากฎว่าโทรีเซน ชิปปิ้ง คว้าอันดับที่ 2 มาครองได้ ทั้งยังเป็นบริษัทเดียวที่สามารถครองตำแหน่งอยู่ใน Top 5 ของโลกติดต่อกันได้ 3 ปีซ้อน
   
รางวัลบริษัทชั้นนำที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย(Asia’s Most Influential Companies)
   
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 2017 ในสาขา Social Empowerment
   
Thai Institute of Directors Association
   
Forbes List Award
   
SET Award
   
ASIAMONEY Award