Board of Committee

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการบริษัท”) และฝ่ายจัดการของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดาวน์โหลด
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดาวน์โหลด

 

CG Guidelines โครงสร้างคณะกรรมการ
Code of Conduct
ข้อบังคับบริษัท ดาวน์โหลด

 

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด

 

นโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ดาวน์โหลด

 

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ร้องเรียนในการแจ้งข้อสังสัยและเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อว่ามีการทุจริตต่อหน้าที่หรือและการปฏิบัติมิชอบ นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมการประพฤติผิด การฉ้อโกง การทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ขายสินค้า และ หรือ ให้บริการ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มทีทีเอ นโยบายนี้ใช้กับผู้ร้องเรียนซึ่งอาจจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน ผู้ขายสินค้าและ / หรือให้บริการ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต และการคอร์รัปชัน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต และการคอร์รัปชัน ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้โดย

  1. การส่ง E-mail: whistleblowing@thoresen.com หรือ
  2. ส่งจดหมายมาที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
    ตู้ ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
  3. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

ข้อมูลที่ส่งมาทาง E-mail จะได้รับการเปิดทุกวันและตู้จดหมายจะได้รับการเปิดทุกสัปดาห์

การดำเนินการของบริษัท

  1. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต และการคอร์รัปชัน ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามกฎระเบียบและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ดาวน์โหลด

 

Policy on Stakeholder Communications