นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
ตำแหน่ง :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • Professional Degree in Electrical Engineering
  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519
 • B.S. Degree in Electrical Engineering
  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่น 6/2551 Capital Market Academy (CMA)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 96/2550
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 377/2537

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ตำแหน่ง :
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 0.0100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2554
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2550
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2521
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่ 7 (นธป7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2562
 • หลักสูตร "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561
 • หลักสูตร "Cryptoasset Revolution" รุ่นที่ 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1) ปี 2561
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 ปี 2556
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 ปี 2549
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6 ปี 2546
 • Certificate in Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School รุ่นที่ 155 ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2541
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 ปี 2541

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
2561 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
2562 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 รองกรรมาธิการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการพลังงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
ตำแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2564 - ปัจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดีคอม จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส
(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี
แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บาคองโค จำกัด
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการบริหาร
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีประสบการณ์การทำงานเริ่มที่ธนาคารแห่งอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) ฮ่องกง และกรุงเทพมหานคร ในปี 2532 ถึงปี 2537 จากนั้น ในปี 2537 ถึงปี 2543 ได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) ในปี 2543 ถึงปี 2545 และเคยร่วมงานกับ Morgan Stanley Dean Witter Asia (Singapore) Pte. Ltd. ในปี 2545 ถึงปี 2548 ปัจจุบัน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2532 และปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (magna cum laude) จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2530 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 70/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2549
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
ตำแหน่ง :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท M.A. Economics มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2552
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 104/2551
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2547
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2547
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2552 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนแอ๊ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2552 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

นายสันติ บางอ้อ
ตำแหน่ง :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 0.0027

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัส เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2523
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2511

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 42/2556
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2556
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14/2556
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14/2556
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2556
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 16/2556
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2544
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2538
 • ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ปี 2518

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
สาขาสาธารณูปการ และสาขาสังคมและเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง
2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมเชิงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
2555 - 2559 อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารและพลังงานของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ตำแหน่ง :
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560 (วันที่ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท : 22 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) : 0.003 (ถือหุ้นผ่าน Thai NVDR)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ คือ กรรมการบริหารด้านการเงินของ บริษัท จินดัล สเตนเลส จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)) ทั้งยังเคยร่วมงานกับ โดล ฟู้ด อิงค์ และเคยร่วมงานกับ ซีเกท เทคโนโลยี

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการค้า และได้รับวุฒิการเป็นผู้สอบบัญชีสอบบัญชีชั้นสูง Fellow Chartered Accountant (FCA) นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ปี 2545

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเนสท์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออร่า จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริ้งค์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเนสท์ เพลินจิต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ วิลเลจ จำกัด
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : 23.1510 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และพี่เขยของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560
 • หลักสูตร Ultra Wealth - Invest Like A Master รุ่นที่ 2 ปี 2559
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 53/2548
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพสโค–ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน เอฟเอสโอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด เวนเจอร์ส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออร่า จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริ้งค์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ มอริเชียส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส
(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ วัน วัน
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ เพลินจิต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ยูเค) ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียน้ำประปาหลวงพระบาง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาเรีย เซเรส
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์เบรค (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี
กรรมการอิสระ

นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Qatar Project Management Company ตั้งแต่ปี 2551 ประธานและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Barwa Real Estate since ตั้งแต่ปี 2548 และ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Qatari Diar Real Estate Investment Co. ตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบัน นายอัลซาอัด ร่วมเป็นคณะกรรมการในหลายธุรกิจในประเทศกาตาร์ และในภูมิภาคต่างๆ รวมถึง Barwa Bank, Al Imtiaz Investment Company, A’ayan Real Estate, Al Jazeera Academy, Al Ritaj Investment Company, Rizon Parters, Jersey Group, First Real Estate Company, First Finance Company, Urban Velvet ในสหราชอาณาจักร และ Ghanim Bin Saad Al Saad & Sons Holdings Groups นายอัลซาอัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Kent University สหราชอาณาจักร ในปี 2538 และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก Qatar University ในปี 2553

นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสชารี
ตำแหน่ง :
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • สาขานิติศาสตร์ Emirates University

ประวัติการอบรม :

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน รองประธาน Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน Director General of Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน Assistant-Undersecretary in the Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน สมาชิก The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ตำแหน่ง :
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : โดยตนเองไม่มี ถือโดยคู่สมรส 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
คู่สมรสของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และน้องเขยของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 119/2552
 • หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) 2545 - 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / ประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินตัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท มูเกนได จำกัด
2556 - ปัจจุบัน Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูเกนได เพนท์เฮาส์ จำกัด
2556 - 2563 กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
ตำแหน่ง :
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2522
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2517
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2513

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2553
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 42/2547
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2547
 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 12
 • Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562 กรรมการและประธานสำรอง Board Risk Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายสมชัย ไชยศุภรากุล
ตำแหน่ง :
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท Business Administration, University of Leicester, ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม :

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2557
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2538 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2538 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี เอ็ม 80 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ดโฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที แพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2562 กรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)