ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ TTA
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002737
วันก่อตั้งบริษัท 16 สิงหาคม 2526
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 15 ธันวาคม 2537
วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 กันยายน 2538
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น
   
ที่ตั้งสำนักงาน 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2254-8437 โทรสาร: +66 (0) 2655-5631
อีเมล์: Investors@thoresen.com
เว็บไซต์: http://www.thoresen.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: +66 (0) 2254-8437 ต่อ 292
โทรสาร: +66 (0) 2655-5631
อีเมล์: Investors@thoresen.com
สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: +66 (0) 2254-8437 ต่อ 144
โทรสาร: +66 (0) 2655-5631
อีเมล์: COR@thoresen.com
แผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์: +66 (0) 2254-8437 ต่อ 156
โทรสาร: +66 (0) 2655-5635
   
หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน 1,998,446,888 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,822,464,564 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 1,822,464,564 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท


บุคคลอ้างอิง  
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2009-9000 โทรสาร: +66 (0) 2009-9991
SET Contact Center: +66 (0) 2009-9999
อีเมล์: SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์: http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2544-1000 โทรสาร: +66 (0) 2544-2658
ผู้สอบบัญชี นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 และ/หรือ
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2677-2000 โทรสาร: +66 (0) 2677-2222

หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ http://www.sec.or.th หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com