ปี :

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 885 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.84 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.05 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.29 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.00 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.89 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.36 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.19 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.04 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 2.18 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.11 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.08 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.26 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 2.00 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.12 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 623 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 625 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 2.14 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.04 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 579 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.04 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.01 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.16 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.01 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.00 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.82 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.16 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1011 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 941 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.04 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 606 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 599 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 546 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:* การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะบัญชี จากเดิมเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์ และได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งส่งผลให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ เปลี่ยนแปลงของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 1.59 MB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 582 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 821 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 639 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 936 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 584 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 535 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 510 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 658 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 374 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 367 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 385 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 874 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 178 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 164 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 244 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 152 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 155 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 131 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 250 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 130 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 114 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 136 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 147 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 137 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 128 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 110 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 135 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 121 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 114 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 137 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 147 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 130 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 159 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 130 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 149 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 144 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 141 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 124 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 127 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 131 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 124 KB.
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ขนาดไฟล์ : 106 KB.
ดาวน์โหลด