Thoresen Group

ติดต่อ:
วิภาดา ชัยอาภรณ์
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: Investors@thoresen.com

ที่อยู่:
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: +66 (0) 2254 8437 ต่อ 207
โทรสาร: +66 (0) 2655 5631

ติดต่อ:
ฐิติวัฒน์ ขำวิวรรธน์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: Investors@thoresen.com

ที่อยู่:
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: +66 (0) 2254 8437 ต่อ 357
โทรสาร: +66 (0) 2655 5631