2555

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง 1 ลำ และได้มีการโอนเรือสัญชาติไทยจำนวน 8 ลำ ของบริษัทฯ ไปยังบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ทั้งนี้เป็นไปตามแผนแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ

หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ถึงวันครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 16 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ และเรือขุดเจาะ 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 4.5 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2556

บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ได้รับมอบเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 3 ลำ เป็นเรือมือสอง 1 ลำ และ เรือที่สั่งต่อใหม่อีก 2 ลำ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด ("AOD") ได้รับมอบเรือขุดเจาะแบบ jack-up ที่สั่งต่อใหม่ อีก 3 ลำ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เดนมาร์ก เอพีเอส เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สาขาด้านการขายและการตลาดในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนเมาร์ก เพื่อให้บริการลูกค้าในแถบทวีปยุโรป

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน 3,964 ล้านบาท เพื่อรองรับการ เติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนเงิน 175.78 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 18 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ เรือขุดเจาะ 2 ลำ และเรือขุดเจาะแบบ jack-up 3 ลำ (โดยเมอร์เมดเป็นเจ้าของร้อยละ 33.76) นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 13 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติมแบบ เต็มระยะเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงระหว่างปี

2557

บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสองรวม 6 ลำ

บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9 เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบ 45 บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองของ TTA ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั้งในด้านของรายได้และการบริหารจัดการต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอฟริกาใต้ (พีทีวาย) แอลทีดี เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาด้านการขายและการตลาดในแอฟริกาใต้ เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในแถบทวีปยุโรปและแอฟริกาใต้

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 99.9 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 PMTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นโดยลงทุนใน บาคองโค ร้อยละ 100

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557

บริษัทย่อยของเมอร์เมด ได้แก่ เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด เอ็ม ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด และ เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้มีการลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือขุดเจาะแบบ Tender ใหม่ 2 ลำ และเรือสนับสนุนงานบริการนอกชายฝั่ง (Dive Support Vessel) 1 ลำ กับบริษัท ไชน่า เมอร์แชนท์ อินดัสตรี โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีมูลค่าสัญญารวม 436 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน 4,174 ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 24 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 6 ลำ เรือขุดเจาะ 2 ลำ และเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 3 ลำ (โดยเมอร์เมด เป็นเจ้าของร้อยละ 33.76) นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 18 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติมแบบเต็มระยะเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงระหว่างปี

2558

TTA ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน 7,286 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯและการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ

PMTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 67.2 ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบาคองโค ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนามได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

TTA ได้ออกหุ้นกู้ในประเทศประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เมอร์เมด และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ”) ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมด้วยตนเอง (Autonomous Underwater Vehicle (“AUV”) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของคนไทยในการพัฒนา AUV เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

บาคองโคได้เป็นผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยยูเรียสูตร N-Protect แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงของบริษัทผลิตสารเคมีชั้นนำระดับโลก “โซลเวย์ แห่งเบลเยี่ยม” โดยผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ และช่วยลดการใช้ปุ๋ยลงได้ถึงร้อยละ 20 และใช้ในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชาและบางประเทศในแถบแอฟริกา

2559

โซลีอาโด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงทุนในเงินกู้แปลงสภาพกับไซโน แกรนด์เนส เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

TTA ขายเงินลงทุนร้อยละ 49 ในบริษัทโทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (“TSL”) โดยมีมูลค่าเท่ากับ 28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

TTA ลงทุนร้อยละ 30 ในบริษัท เลเซอร์ เกมเอเชีย จำกัด (“LGA”) โดยผ่านบริษัทเอเซีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด (“ACS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมดการลงทุนในธุรกิจนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเฟ้นหาบริษัทเริ่มต้น(Start-up) ใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง

TTA ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัททีทีเอ สุเอซ จำกัด (“TTA SUEZ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการด้านน้ำดื่มและให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยร่วมทุนกับ Suez Environnement South East Asia pmited (“Suez Environnement”) การลงทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในโครงการที่มีความยั่งยืนในธุรกิจน้ำดื่มและให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสียแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

บาคองโคได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of Comppment” จาก Ba Ria Vung Tau Power Company ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความ สำเร็จด้านประหยัดพลังงานและปฏิบัติตามกฏหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 TTA เป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 20 ลำเรือบริการนอกชายฝั่ง 7 ลำ เรือขุดเจาะ 2 ลำและเรือ ขุดเจาะแบบ Jack-up 3 ลำ (โดยเมอร์เมดเป็นเจ้าของร้อยละ 33.76) นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2559 ยังมีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 7.3 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติม แบบเต็มระยะเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงระหว่างปี

2560

TSS ได้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสองรวม 3 ลำ

TTA จัดตั้งบริษัท พี เอช แคปปิตอลจำกัด (“PHC”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน PHC เพื่อเข้าซื้อกิจการพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทย จากบริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (“YUM”) ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และ PHC ได้บริหารจัดการกิจการร้านพิซซ่าฮัททุกสาขาในประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นมา

TTA และ TSS จัดตั้งบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (“TST”) ขึ้นเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือโดยเรือสัญชาติไทย ทั้งนี้ TST ได้รับโอนเรือจาก TSS 1 ลำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

เมอร์เมด ได้เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท พีทีจีซี จำกัด(“PTGC”) ในประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต

2561

TSS ได้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสองรวม 2 ลำ

TTA ได้รับสิทธิในการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ ทาโก้เบลล์ (Taco Bell) (สัญญาได้มีการลงนามเมื่อต้นปี 2562) กับ บริษัท ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี เอลทีดี โดยผ่านบริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 เพื่อดำเนินกิจการร้านอาหาร ทาโก้เบลล์ ในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้านอาหารซึ่งมีการเติบโตสูงและมีความมั่นคง

TTA ได้ออกหุ้นกู้ในประเทศประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 2 ครั้ง จำนวนรวม3,305.2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

TTA ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 80.5 ในบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด (“AIM”) ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่มีความเชี่ยวชาญในบริการจัดการน้ำ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการบริหารทรัพยากรน้ำที่มีอยู่เดิม

บริษัท เอเซีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด (“ACS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 16.67 ในบริษัท อัลฟา ดิจิตอล พีทีอี จำกัด (“Alpha”) ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการลงทุนในบริษัท วี-ไฟแนนซ์ เทคโนโลยี จำกัด (“V-Finance) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอิสราเอล

TTA ได้รับรางวัล Asia’s Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย ที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2562

TTA ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

TTA ได้ขายหุ้นในบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้กับบริษัท คันเด็น เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“KRD”) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินของ PMT

PHC เปิดให้บริการร้านพิซซ่า ฮัท แล้วทั้งหมด 147 สาขาในประเทศไทย

STC เปิดให้บริการร้านอาหาร ทาโก้ เบลล์ แล้ว 5 สาขาในกรุงเทพมหานคร สาขาแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม และสาขาอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาต้า ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกสต์ ตามลำดับ

2563

TSS ได้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสองเพิ่มเติมอีก 2 ลำ

TTA ได้นำมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ

บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นเนล เวนเจอร์ส (“MIV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยเมอร์เมดได้ขายหุ้น เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด (“AOD”) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บริษัท ซีดริลล์ จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2563

บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“MSST”) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท ในเดือนกันยายน 2563 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซีเควสต์ จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์ และบริษัท Mermaid-MOE JV Co., Ltd. เพื่อประกอบกิจการให้บริการงานออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานก่อสร้าง และงานติดตั้ง (“EPCI”) สำหรับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี พลังงาน รวมถึงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติประเภทขั้นต้น

PHC เปิดให้บริการร้านพิซซ่า ฮัท แล้วทั้งหมด 169 สาขาในประเทศไทย

STC เปิดให้บริการร้านอาหาร ทาโก้ เบลล์ แล้ว 8 สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยสาขาล่าสุดตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

2447

Thoresen was established in Hong Kong and initially provided shipping services to Norwegian companies on the coast of China and Asian businesses trading between China and Siam.

2469

โทรีเซน แอนด์ โค ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านตัวแทนเรือ และนายหน้าเช่าเหมาเรือ

2477

บริษัท โทรีเซน ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศฮ่องกง เพื่อให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเดินเรือแก่บริษัทสัญชาตินอร์เวย์ ที่มาดำเนินธุรกิจค้าขายตามแนวชายฝั่งทะเลจีนและกลุ่มประเทศอาเชียน โดยเฉพาะระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย

2529

เพื่อเป็นการแยกธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือทะเล อาทิ ตัวแทนเรือและนายหน้าเช่าเหมาเรือออกจากธุรกิจ เดินเรือทะเลของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเดินเรือทะเลจึงถูกโอนไปยัง บริษัท โทรีเซนไทย ออฟชอร์ จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2529

2536

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) โดยมีการวางนโยบายให้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ถือหุ้นในทุกบริษัทในเครือโทรีเซนที่จะ จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือที่ตั้งขึ้นใหม่ทุกบริษัท เนื่องจากเริ่มมีการขยาย กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

2537

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

2538

หุ้นสามัญของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่ จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546

ขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ จาก 25 ลำ เป็น 33 ลำ เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

2548

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เน้นการกระจายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลงทุนเพิ่มในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (“เมอร์เมด”) เป็นร้อยละ 74.01 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 1 ใน 200 บริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีรายได้ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร Forbes Asia

2550

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ในแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ

เมอร์เมดได้จัดหาเงินทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์

2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขยายการลงทุนสู่ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ลงทุนร้อยละ 49 ใน PT Perusahaan Pelayaran Equinox

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand’s Best-Managed Medium-Cap Corporation จากนิตยสาร Asiamoney

2552

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประกอบ ธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ สินทรัพย์หรือลงทุนใน บริษัทนอกประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 89.55 ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโลจิสติคส์ถ่านหินในประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจปุ๋ยในประเทศเวียดนาม

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์

เมอร์เมด ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน (right issues) 156 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

2553

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 38.83 ใน ปิโตรลิฟต์ ซึ่งเป็นบริษัทเรือบรรทุก น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์

เมอร์เมด เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพื่อขยายบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลไปยัง ตะวันออกกลาง

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ในประเทศ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันเป็นจำนวนเงินรวม 4.0 พันล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 34.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 คิดเป็นเงิน 68.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 4 ลำ เป็นเรือในตลาด มือสอง 3 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ ส่วนเมอร์เมดได้ซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลมือสอง 1 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 3 ลำ

2554

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะ สร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 3 ลำ เป็นเรือในตลาดมือสอง 2 ลำ และเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด (“ปิโตรลิฟต์”) ร้อยละ 1.166 เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ปิโตรลิฟต์ เป็นร้อยละ 40.0

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 34.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 คิดเป็นเงิน 34.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

Asia Offshore Drilling Limited (“AOD”) ได้ระดมเงินทุนจำนวน 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากตลาดทุน ในประเทศ และได้เซ็นสัญญาสร้างเรือขุดเจาะแบบ jack-up จำนวน 3 ลำ มูลค่ารวม 538 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกากับ Keppel FELS Ltd. ประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดและ Seadrill Limited (“Seadrill”) ต่างถือหุ้น ใน AOD ร้อยละ 33.75 หุ้นของ AOD ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Oslo Axess (ประเทศนอร์เวย์) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 กลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเท กอง 15 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ และเรือขุดเจาะ 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็น จำนวนประมาณ 5.70 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมกองเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า