ชื่อหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ วันขึ้นเครื่องหมาย วันจ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
TTA 27/04/64 25/05/64 13/05/64 เงินปันผลระหว่างกาล 0.02
TTA 16/04/63 25/03/63 14/05/63 เงินปันผลระหว่างกาล 0.06
TTA 07/03/62 20/03/62 09/05/62 เงินปันผล 0.05
TTA 05/03/61 03/05/61 23/05/61 เงินปันผล 0.075
TTA 15/03/60 04/05/60 23/05/60 เงินปันผล 0.05
TTA 16/03/59 28/03/59 16/05/59 เงินปันผล 0.05
TTA 17/03/58 30/04/58 22/05/58 เงินปันผล 0.025
TTA 22/12/57 03/02/58 23/02/58 เงินปันผล 0.25
TTA 27/11/56     งดจ่ายเงินปันผล  
TTA 24/12/55     งดจ่ายเงินปันผล  
TTA 21/12/54 06/02/55 23/02/55 เงินปันผล 0.50
TTA 20/06/53 30/06/54 18/07/54 เงินปันผล 0.50
TTA 14/12/53 07/03/54 23/03/54 เงินปันผล 0.26
TTA 27/11/52 04/02/53 23/02/53 เงินปันผล 0.54
TTA 15/05/52 งดจ่ายเงินปันผล  
TTA 11/12/51 04/02/52 24/02/52 เงินปันผล 0.75
TTA 11/12/51 04/02/52 24/02/52 หุ้นปันผล 10.0:1.0
TTA 15/05/51 27/05/51 13/06/51 เงินปันผล 1.50
TTA 21/12/50 05/02/51 25/02/51 เงินปันผล 0.90
TTA 15/05/50 25/05/50 14/06/50 เงินปันผล 0.75
TTA 21/12/49 02/02/50 23/02/50 เงินปันผล 0.70
TTA 11/05/49 23/05/49 09/06/49 เงินปันผล 0.65
TTA 21/12/48 06/02/49 28/02/49 เงินปันผล 1.50
TTA 13/05/48 25/05/48 10/06/48 เงินปันผล 2.00