ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 23,823
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 71.25

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 25,369
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 95.67

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,000,000 8.23
2. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 131,905,417 7.24
3. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 123,975,642 6.80
4. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 80,905,037 4.44
5. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 70,741,900 3.88
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,607,624 3.00
7. นาย ทศพล แววมณีวรรณ 47,850,000 2.63
8. นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 39,000,000 2.14
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 38,350,078 2.10
10. DBS BANK LTD 22,620,700 1.24
2553
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 มกราคม 2553
  • 6 KB

2552
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
  • 4 KB

2551
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
  • 3 MB
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
  • 3 MB
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
  • 3 MB
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 Jมกราคม 2551
  • 2.9 MB

2550
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
  • 1.87 MB
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550
  • 1.39 MB