EN TH

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (292 Kb) ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (245 Kb) ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (416 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไร และข้อมูลการเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผล (96 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (178 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (108 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ (129 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม (81 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (78 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (136 Kb) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (61 Kb) ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

โพสเมื่อ : 14/2/2551
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551(293 Kb)
ดาวน์โหลด

โพสเมื่อ : 14/2/2551
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 (183Kb)
ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ
จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 การจัดสรรเงินสำรองตามกฏหมาย การจ่ายเงินปันผล และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล(108 Kb) ดาวน์โหลด
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (167 Kb) ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (94 Kb) ดาวน์โหลด
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี (86 Kb) ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการสั่งต่อเรือใหม่ 4 ลำ (460 Kb) ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (987 Kb) ดาวน์โหลด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (76 Kb) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น(87 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (94 Kb) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (85 Kb) ดาวน์โหลด
สารสนเทศได้มาซึ่งสินทรัพย์และการลงทุนในรอบ 6 เดือน (2,344 Kb) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (60 Kb) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะที่แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 7 (44 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) (101 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)) (102 Kb)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548  

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 (321 KB) ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 (32 KB) ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) (171 KB) ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 (124 KB) ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (54 KB) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (16 KB) ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (13 KB) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (103 KB) ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 (282 Kb) ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549(297 Kb) ดาวน์โหลด