ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ปี 2564 เป็นปีที่ โดดเด่นของ TTA มีรำยได้ที่ เติบโต จำนวน 22,128.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72%YoY สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อการเกษตรกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น มีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 53 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 9 และร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ ต้นทุนขายและการให้บริการรวม(1) เพิ่มขึ้น 49%YoY เป็น 15,121.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่น้อยกว่า ดังนั้น กำไรขั้น ต้นเป็น 7,006.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159%YoY และเพิ่มขึ้น กว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้และอัตรากำไรที่สูงขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 20 ในปี 2562 และร้อยละ 21 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 32 ในปี 2564 จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ตามอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) ที่ปรับตัวขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของเรือ (OPEX) ยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ส่งผลให้ EBITDA เติบโต 675%YoY เป็น 5,454.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1%YoY เป็น 416.0 ล้านบาท จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ย อ้างอิง ลดลง เช่น LIBOR-3M ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงที่ม ีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงร้อยละ 1.90 ลดลงต่าสุดถึงร้อยละ 0.20 ในปี 2563 และอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.11 และ 0.24 ในปี 2564 นอกจากนี้ ยังมีผลกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ จำนวน 130.8 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และยังมีผลขาดทุนสุทธิจากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้น เป็นประจำ จำนวน 150.1 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อการด้อยค่า ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ เติบโต 153%YoY จากค่าเฉลี่ย 9,517 ดอลลาร์ สหรัฐต่อวัน ในปี 2563 เป็นค่าเฉลี่ย 24,074 ดอลลาร์ สหรัฐต่อวัน โดยมีกำไรทั้งจากเรือที่ก ลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจ้าของและเรือเช่า ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีกำไรขั้นต้นพลิกกลับมาเป็นบวก จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และมีมูลค่างาน ให้บริการที่รอส่งมอบ (order book) ที่แ ข็งแกร่ง จำนวน 292 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ณ สิ้น ปี ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อการเกษตรยังคงสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง มีปริมาณขายปุ๋ยแตะระดับสูงสุดที่ 224.2 พันตัน และทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 โดยสรุป TTA รายงานผลกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่าทศวรรษ จำนวน 3,858.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 586 และร้อยละ 298 จากปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ เนื่องจากค่าระวางเรือที่เติบโตขึ้นอย่าง โดดเด่นของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 4 ในปี 2562 และร้อยละ -15 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2564

 
ผลประกอบการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด