2564
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.71 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2564 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.81 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2564 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.99 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2564 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.44 MB) ดาวน์โหลด
2563
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.79 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2563 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.20 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2563 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.09 MB) ดาวน์โหลด
2562
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.44 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.61 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.48 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.32 MB) ดาวน์โหลด
2562
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.44 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.61 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.48 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2562 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.32 MB) ดาวน์โหลด
2561
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.47 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2561 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.99 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2561 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.12 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2561 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.29 MB) ดาวน์โหลด
2560
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2560 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.31 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2560 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.36 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2560 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1,005 KB) ดาวน์โหลด
2559
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.53 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2559 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.45 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2559 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (999 KB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2559 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (870 KB) ดาวน์โหลด
2558
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.09 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2558 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.47 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2558 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (817 KB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2558 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (962 KB) ดาวน์โหลด
2557
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ปีปฏิทิน) (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.54 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.7 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2557 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.09 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2557 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.12 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2557 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.00 MB) ดาวน์โหลด
2556
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.89 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2556 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.13 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2556 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2556 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2 MB) ดาวน์โหลด
2555
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (3.86 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2555 (แบบเต็ม) (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2555 (แบบย่อ) (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.13 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2555 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2555 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.18 MB) ดาวน์โหลด
2554
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.87 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2554 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.00 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2554 (2.00 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2554 (1.27 MB) ดาวน์โหลด
2553
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.67 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2553 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.45 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2553 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (1.30 MB) ดาวน์โหลด
สรุปผลการบรรยายบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2553 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2.59 MB) ดาวน์โหลด
2552
จุดเด่นทางการเงินปี 2552 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (2,250 KB) 23 ธันวาคม 2552 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 3/2552 (อังกฤษเวอร์ชั่น) (937 KB) สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 2/2552 (อังกฤษเวอร์ชั่น)  (434 KB) พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 1/2552 (อังกฤษเวอร์ชั่น)  (168 KB) มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด
2551
จุดเด่นทางการเงินปี 2551 (อังกฤษเวอร์ชั่น)  (171 KB) 4 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 3/2551(อังกฤษเวอร์ชั่น)  (121 KB) 20 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 2/2551  (92 KB) 20 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 1/2551  (85 KB) 25 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
2550
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 4/2550  (197 KB) 19 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 3/2550  (160 KB) 20 สิงหาคม 2550 ดาวน์โหลด
จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 2/2550  (81 KB) 25 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญ/วิสามัญ
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558  (2.83 MB) 27 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  (1.00 MB) 28 มกราคม 2558 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  (6.62 MB) 30 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  (1.40 MB) 30 มกราคม 2556 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555  (3.40 MB) 31 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554  (1.50 MB) 02 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553  (1.09 MB) 29 มกราคม 2553 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552  (966 KB) 30 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด
สไลด์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551  (385 KB) 31 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด