ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (327 Kb) ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (327 Kb) ดาวน์โหลด

แบบ ก.: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (127 Kb) ดาวน์โหลด

แบบ ข.: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (189 Kb) ดาวน์โหลด

แบบ ค.: หนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (113 Kb) ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

• สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

โพสเมื่อ : 14/2/2551
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551(293 Kb)
ดาวน์โหลด

โพสเมื่อ : 14/2/2551
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 (183Kb)
ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ
จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 การจัดสรรเงินสำรองตามกฏหมาย การจ่ายเงินปันผล และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล(108 Kb) ดาวน์โหลด
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (167 Kb) ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (94 Kb) ดาวน์โหลด
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี (86 Kb) ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการสั่งต่อเรือใหม่ 4 ลำ (460 Kb) ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (987 Kb) ดาวน์โหลด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (76 Kb) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น(87 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (94 Kb) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (85 Kb) ดาวน์โหลด
สารสนเทศได้มาซึ่งสินทรัพย์และการลงทุนในรอบ 6 เดือน (2,344 Kb) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (60 Kb) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะที่แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 7 (44 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) (101 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)) (102 Kb)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548  

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 (321 KB) ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 (32 KB) ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) (171 KB) ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 (124 KB) ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (54 KB) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (16 KB) ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (13 KB) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (103 KB) ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 (282 Kb) ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549(297 Kb) ดาวน์โหลด